دوره ممیزی انرژی

ﺑﺮاﺳﺎس سالنامه انرژی، رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻛﺸﻮر در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 6.5 درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اداﻣﻪ آن ﺗﺎ ﺳﺎل 1404 ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ خواهد رﺳاند. دراین شرایط ﺣﺪود 36 درﺻﺪ از مصرف نهایی اﻧﺮژي در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ساختمان اﺧﺘﺼﺎص یافته است که ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب دراﻓﻖ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز، ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. اولین قدم به منظور کاهش مصرف انرژی، شناخت نقاط ضعف و قوت در مجموعه می‌باشد. برای این منظور در ابتدا ممیزی انرژی انجام می‌گیرد. در این روش به كمك تجهیزات مختلف، مصرف انرژی در ساختمان اندازه‌گیری می‌شود. سپس با مقایسه میزان مصرف انرژی المان‌های مختلف با مقادیر مشخص شده در استاندارد مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و با استفاده از برنامه‌های شبیه سازی كامپیوتری، فرصت‌‌های صرفه‌جویی انرژی و دوره بازگشت سرمایه مشخص می‌‌گردد.

در این راستا و با توجه به نیاز کشور در این زمینه، جاوید انرژی اقدام به برگزاری دوره‌های علمی و کاربردی ممیزی انرژی در ساختمان نموده است. مدرسین این دوره‌ها که همگی از مدیران پروژه‌های مختلف ممیزی انرژی می‌باشند، دانش و تجربیات خود را به صورت علمی و کاربردی (از طریق ارائه پروژه‌های نمونه) به شرکت‌کنندگان انتقال می‌دهند. سر فصل‌های دوره ممیزی انرژی به شرح زیر می‌باشد:

 • بررسي وضعيت مصرف انرژي در بخش هاي مختلف و مقايسه مصرف انرژی در بخش ساختمان در کشور و جهان
 • اهداف و کليات مديريت مصرف و مميزي انرژي در ساختمان
 • تعريف مميزي انرژي در ساختمان و مراحل انجام آن
 • آموزش مبحث 19 مقررات ملي ساختمان
 • آشنايي با معماري اقليمي و عوامل اصلي و فرعي در مبحث 19
 • آشنایی با استاندارد بین‌المللی IECC و مقایسه آن با مبحث 19 و دیگر استانداردها
 • محاسبات مهندسی در ممیزی انرژی و روش محاسبه ضرايب انتقال حرارت، بار حرارتي و برودتي ساختمان
 • آشنايي با چک ليست هاي مورد نیاز در داده‌برداری و آموزش نحوه داده‌برداری
 • آشنايي و کار با تجهيزات لازم جهت مميزي انرژي ساختمان ها
 • آموزش نرم‌افزارهای مورد نیاز و در حد نیاز
 • ارائه راهکارهاي مفيد در زمينه کاهش مصرف انرژي ساختمان ها
 • آشنايي با جزئيات اجرايي مناسب
 • محاسبه ميزان صرفه جويي حاصل از اجراي هر يک از راهکارها
 • آشنايي با فهرست بهاي کالاها و تهیه لیست‌های متره و برآورد
 • آشنايي با تحليل هاي اقتصادي طرح ها
 • معرفی یک پروژه نمونه
 • کار گروهی و محاسباتی

دوره آموزش ممیزی انرژی

ایران را با انرژی پایدار بسازیم

ایران و انرژی پایدارامروزه توسعه هر کشوری وابسته به استفاده صحیح از منابع انرژی فسیلی و جایگزین کردن آن با منابع انرژی تجدیدپذیر و پایدار است. بکوشیم ایرانی پایدار بسازیم ...

با ما در تماس باشید

نظر کاربران

 • آموزش در جاوید انرژی بر مبنای فراگیری مجموعه‌ای از مهارت‌هایی است که کارآموز را آماده انجام فعالیتی واقعی در ساختار کاری کشور می‌نماید.
 • طراحی و اجرای سیستم‌های انرژی در جاوید انرژی بر مبنای استفاده بهینه و اقتصادی از انرژی‌های تجدیدپذیر و کنترل مصرف در سیستم‌های سنتی است.
 • مشاوره در انجام پروژه و پایان‌نامه‌های دانشجویی، امکان انتقال دانش کسب شده در زمینه معماری و سیستم‌های انرژی را به دانشجویان عزیز مهیا می‌سازد.
 • 1
 • 2
 • 3